گوشیهای سازگار

صفحه اول | گوشیهای سازگار | نتایج تست | دریافت نرم افزار | صفحات مرتبط | درباره من | تماس با من

سازگار با گوشی های

Alcatel 128x128 (One Touch 735)

Alcatel 128x160 (One Touch C552a, One Touch C552, One Touch 756, One Touch 557)

LG 128x128 (C1100, B2000, C3100, G4015, G1600, MG105, MG100a, C2500, B2150, B2050, B2100)
LG 176x220 (LX550, KG800, CU500, M4410)
Motorola 128x128 (C168, V188, C385, C380, V180, C650, V220)
Motorola 128x160 (V235, V190, C261, L6)
Motorola 128x96 (E380)
Motorola 176x220 (V300, V525, V975, V535, PEBL U6, MPx220, E815, E770, SLVR L7, ROKR E1, V635, V400, V80, E550, V551, V550, V980, V547, C975, V620, Razr V3, E398, V600, V500, A835)
Motorola 240x320 (A1200, V1050, L2, Razr V3x, E680, E1070, E1000, A768)
Motorola 96x65 (V171, C350, C450, C550)
Motorola T720 (T720)
Nokia 96x65 BW (3410)
Nokia Series 40 / 128x128 (3120, 3125, 2650, 6585, 6225, 7250i, 7250, 7210, 7200, 6810, 6800, 6220, 6200, 6108, 6100, 3300, 3200, 3100, 5100, 6610)
Nokia Series 40 / 128x160 (6651, 7600, 6820, 6650)
Nokia Series 40 / 96x65 (6010, 3587, 3586i, 3595, 3530, 3510i)
Nokia Series 40v2 / 128x128 (6822, 2610, 6060, 6021, 6030, 5140, 3220, 7270, 7260, 6020, 6235, 6230)
Nokia Series 40v2 / 128x160 (7360, 6255, 6103, 6102, 6061, 6070, 6101, 6170)
Nokia Series 40v3 / 240x320 (6280, 6270)
Nokia Series 60 (3660, 3650, 3620, 3600, 7650, N-Gage)
Nokia Series 60v2 (6682, N72, 6620, N70, 6681, 6680, 3230, 6670, 6260, 6630, 7610, 6600)
Nokia Series 80 (9500, 9300, 9290, 9210)
Panasonic (A210, X400)
Sagem 128x160 (MY X-6, MY X-4, MY V-65, MY 501c, MY 401x, MY 400x, MY Z-5, MY V-56, MY V-75, MY C5-2, MY X-7, MY X5-2, MY V-55)
Sagem 176x200 (MY 700x, My X6-2)
Samsung 128x128 (SGH S300, SGH C210, SGH C207, SGH C130, SGH X430, SGH C230, SGH X120, SGH C200, SGH C100, SGH E600, SGH X600, SGH X100)
Samsung 128x160 (SGH T309, SGH X660, SGH X480, SGH X495, SGH X450, SGH X486, SPH A680, SGH X640, SGH E800, SGH E340, SGH E330, SGH E710, SGH E700, SGH E810, SGH X210, SGH X160, SGH P510, SGH E715, SGH E316, SGH E310, SGH E300, SGH X670, SGH X650, SGH X636, SGH X620, SGH X460, SGH E630, SGH E376, SGH E370, SGH E360, SGH C406, SGH X200, SGH E350)
Samsung 176x192 (SGH D500, SGH Z107)
Samsung 176x220 (SGH E720, SGH X820, SGH E870, SGH D807, SGH D520, SPH A940, SGH ZV10, SGH T609, SGH T509, SGH E760, SGH D410, SGH X700, SPH A920, SGH E730, SGH Z140, SGH E530, SGH Z500)
Samsung 240x320 (SGH E900, SGH D800, SGH Z540, SGH Z400, SGH D900, SGH D820, SPH A900, SGH T809, SGH D600)
Sharp 120x160 (GX17, GX-L15, GX10i, GX15)
Sharp 240x320 (GX29, TM150, GX25, GX22, TM100, GX30, GX20)
Siemens 101x64 BW (C55, MT50, M50)
Siemens 101x80 BW (SL42, SL45)
Siemens 101x80 Colour (SL55, MC60, C60, M55, S55, A75, A65, M56, A60)
Siemens 120x160 (CF76, ST60)
Siemens 130x130 (C72, AX75, C62, C66, CF62, C65)
Siemens 132x176 (C75, M65, S65, CX65, ME75, CX75, CX70)
Siemens 60 UI (SX1)
Sony-Ericsson 101x80 (T68, T290a, T226, T290i, T230)
Sony-Ericsson 128x128 (J300i, K300, J300a, J230, J210i, J200i)
Sony-Ericsson 128x160 (Z530i, Z520a, W300, K310, K510i, Z520i, F500i, Z600, K508i, T630, Z500, K500i, T610)
Sony-Ericsson 176x220 (D750, W800i, K750, Z1010, K700, Z800, W810iv, K610, W700i, W810i, K608i, K600, W600i, V600, W550i)
Sony-Ericsson 240x320 (P990i, M600i, K800iv, K790i, K800i, W900i, S700)
Sony-Ericsson P800-900 (P900, P800, P910)
Search Engine Optimization